}
Home Theme facebook twitter Tıklasana

“Everyone has it, but no one can lose it.”

(Source: red-riding-hoodie, via kalemkadin)

muzlugazoz:

Ben aşkı sizin sayenizde öğrendim.. Leon & Mathilda..

(Source: ireeno, via pisakulesiniyamultankiz)

Kapıdaki yazıya dikkat etmeden, yanlışlıkla kızlar tuvaletine giren erkek.

bonus-mind:

image

(via bonus-mind)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter